Houd uw informatie up to date door middel van webhooks – Keep your information up to date through webhooks

– English text below-

Uw productinformatie kan eenvoudig up to date gehouden worden door gebruik te maken van de webhooks in Skwirrel. Een volledige sync tijdens productie tijd is niet altijd wenselijk, daarom kan bij Skwirrel gebruik gemaakt worden van een webhook om enkel die informatie te updaten die daadwerkelijk gemuteerd is.

Een webhook is een webservice die notificaties stuurt naar uw website als in Skwirrel informatie gewijzigd wordt. Daardoor weet uw website of webshop dat er nieuwe informatie op te halen valt bij Skwirrel.

In Skwirrel kunt u meerdere webhooks eenvoudig instellen. Het koppelen van softwarepakketten is niet altijd eenvoudig, maar bij Skwirrel doen we er alles aan om het voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te maken.

De webhook stuurt een JSON bericht naar de ingestelde URL’s die eenvoudig uit te lezen zijn door uw endpoint. Dit kan een website en/of een webshop zijn.

Onderstaand bericht wordt verstuurd bij het aanpassen van een product. Het bevat de naam van de entiteit, de type events en de interne ID’s van de entities.

Hieronder volgt een voorbeeld van een bericht waarbij meerdere soorten events hebben plaats gevonden.

Door middel van de webhooks kunt u uw data makkelijk altijd courant houden.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder! Neem contact op via info@skwirrel.eu of bel +31 (0)341 232 171.

– Keep your information up to date through webhooks-

Your product information can easily be kept up to date by using the webhooks in Skwirrel. A full sync during production time is not always desirable, therefore Skwirrel uses webhooks to update only the information that is actually mutated.

A webhook is a web service that sends notifications to your website when information is changed in Skwirrel. As a result, your website or webshop knows that new information can be retrieved from Skwirrel.

You can easily set up multiple web hooks in Skwirrel. Linking software packages is not always easy, but at Skwirrel we do everything we can to make it as easy as possible for everyone.

The webhook sends a JSON message to the configured URLs that are easy to read by your endpoint. This can be a website and / or a webshop.

The message below is sent when a product adjusted. It contains the name of the entity, the type of events and the internal IDs of the entities.

Below is an example of a message where multiple types of events have occurred.

With the webhooks you can easily keep your data current at all times.

For more information you can always contact us. We are happy to help you! Contact us at info@skwirrel.eu or call +31 (0) 341 232 171.

Inhoud